Do you like anyone? Yeah, you?

Do you like anyone? Yeah, you?